Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Koristi od sviranja instrumenta

Dete peva
Divna je stvar kada shvatite da dete ima talenta za muziku a pri tom je još i željno znanja. Ipak, roditelji se često suočavaju sa velikim strahovima kada je u pitanju upis u muzičku školu. Kao prvo, i to je škola, sa svim obavezama učenja, dovođenja, čekanja i odvođenja. Suočavaju se sa problemom kupovine instrumenta. Sa strahom od toga koliko će sami morati učestvovati u svakodnevnom vežbanju. I naravno, da li će dete i posle nekoliko godina i dalje želeti sa istim žarom da svira i uči kao i sada dok vrši pritisak na vas? Iako je verovatnoća da u kući imate malog Mocarta minimalna, ipak ne treba prevideti čitav niz važnih koristi koje muzičko obrazovanje pruža deci u njihovom razvoju.

Rana muzička obuka pomaže u razvoju oblasti mozga koje su ključne za učenje jezi ka i rasuđivanje. Naime, bavljenje muzikom razvija levu hemisferu mozga za koju se zna i da uključuje obradu jezika. Zbog toga ćete duže pamtiti tekst pesme koja ima i me lo diju od one koju ste učili samo kao recitaciju. Sviranje na muzičkim instrumentima do prinosi razvoju istovremenih različitih pokreta ruku. Koordinacija mozak – prsti – ruke – oči, direktno utiče na razvoj inteligencije. Naime, deca koja počnu sa sviranjem instrumenta najkasnije do trinaeste godine, u prilici su da razviju veliki broj sinapsi koje spa jaju levu i desnu hemisferu mozga. Kako se za sviranje koriste obe ruke, centri u mo zgu podjednako aktiviraju obe hemisfere i grade nove puteve u njihovoj međusobnoj vezi. Desna polovina traži vežbanje intuicije, fantazije i imaginacije, dok leva zahteva ana lizu, obradu, pamćenje i emociju. Zajedno, u čvrstoj vezi, one utiču na razvoj inteligencije.

Đaci u muzičkim školama uče da kreativno misle i rešavaju probleme. Oni osmišlja vaju različita rešenja, sa lakoćom odbacuju zastarela pravila i pretpostavke. U njihovoj glavi ne postoji jedan tačan odgovor, već čitav niz mogućih. Umetnost stvara bespre ko r nu vezu između motivacije, nastave, ocenjivanja i praktične primene, što dovodi do dubokog razumevanja. Vežbaju i razvijaju veštine mišljenja višeg reda, uključujući i analizu, sintezu, procenu i rešavanje problema. Uče princip stvaranja kroz mukotrpno biranje i sastavljanje delova. Sa lakoćom uviđaju razlike između osrednjeg i vrhunskog rada. Ovi standardi, kada se primene na sopstveni rad pojedinca, zahtevaju od njega stalno novi nivo vrhunskog kvaliteta i korišćenje maksimuma iz svih svojih unutrašnjih resursa.

U muzici greška je greška. Instrument je falš ili nije, note su dobro odsvirane ili nisu. Samo uz mnogo napornog rada moguće je stići do uspeha. Kroz proces vežbanja i sviranja, deca uče vrednost uloženog truda za postizanje uspeha i konkretne nagrade za naporan rad. Uče kako da se oslone isključivo na sebe. Sa druge strane, sviranje u sastavu, bilo da je to duo ili čitav orkestar, daje im dodatne lekcije iz timskog rada i discipline. Da bi orke star zvučao dobro, svi muzičari moraju svirati skladno, naporno vežbati i samostalno i u grupi, ali i shvatiti da svi ostali zavise od njega.

Muzika pruža deci sredstvo za samoizražavanje. Ona podstiče njihovu kreativnost, samo svest, samopoštovanje i eliminiše tremu kao faktor koji umanjuje kvalitet izraža va nja. Muzički nastup uči decu da pokore strah i preuzmu rizik. Ovo je od suštinskog zna čaja za dete da u potpunosti razvije sve svoje potencijale. Bavljenje ovim proble mom u mladosti gotovo redovno dovodi do potpunog izostanka treme u kasnijem životnom dobu.

Dugoročno gledano, učenje muzike ima za posledicu razvijanje veština koje su neophodne na radnom mestu. Današnji poslodavci su u potrazi za multidimenzionalnim radnicima fleksibilnih umova, kojima muzičko obrazovanje pomaže da probleme lakše uočavaju i za njih pronalaze rešenja. Komunikacija i saradnja koju deca imaju u horu ili orkestru, uči ih važnim, životnim lekcijama ponašanja u kolektivu.Sledeći put kada se pokrene pitanje upisa u muzičku školu treba imati na umu i pomenute koristi. Možda vaše dete nikada neće biti solista na Kolarcu, ali, njegov talenat treba odnegovati na najbolji način kako bi razvilo sve one kvalitete koje mu muzičko obrazovanje može pružiti.